Żniwa - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Porady

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W CZASIE ŻNIW I OMŁOTÓW  


Każdego roku w okresie lipca i sierpnia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie notuje wzrost pożarów powstałych przede wszystkim w gospodarce rolnej. Pożary głownie występują w trakcie prowadzenia zbiorów, transportu, a także w trakcie niewłaściwego składowania i dozorowania składowanych płodów ronych.  
Pożary te powodują poważne zagrożenie, a w szczególności te które występują w bezpośrednim sąsiedztwie terenów leśnych.  
W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Międzychodzie zwraca się z apelem o zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie zbiorów, transportu i składowaniu płodów rolnych.  
W celu przybliżenia Państwu zabezpieczeń jakie prawnie jesteście Państwo zobligowani zachować podajemy poniżej podstawowe informacje, które pozwolą Państwu zminimalizować możliwość powstania pożaru w trakcie prac żniwnych:  
- stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,  
- ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,  
- przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,  
- wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy "B" o masie środka gaśniczego min.2 kg oraz gaśnicę przeznaczoną do gaszenia pożarów grupy "A" o masie środka gaśniczego min. 6 kg),  
- stosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem (maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane czy są sprawne. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras do słomy),  
- zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,  
- zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,  
- Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie nie jest dopuszczalne.  
- Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.  
- Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3.  
- Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:  
1) od budynków wykonanych z materiałów:  
a) palnych - 30 m,  
b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m,  
2) od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,  
3) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,  
4) od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,  
5) między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,  
- Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.  
- Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.  
W razie pytań informujemy, że szczegółowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego podczas żniw i omłotów znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) dostępne pod adresem: www.sejm.gov.pl, lub www.lex.pl,.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego