1992-1998 - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komenda > Historia > PSP od 1992 roku > JRG PSP Międzychód

H I S T O R I A
POŻARNICTWA NA ZIEMI MIĘDZYCHODZKIEJ
w latach 1992 - 1999  Rok 1992, to rok w którym nastąpił przełomowy moment w dziejach Polskiego Pożarnictwa, oraz okres wytężonej pracy załogi Komendy Rejonowej Straży Pożarnej i Zawodowej Straży Pożarnej w Międzychodzie, która chcąc uświetnić powstanie Państwowej Straży Pożarnej podjęła się wykonania prac wykończeniowych w obiekcie socjalno – administracyjnym nowowybudowanego obiektu, tak aby powołana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 1 lipca 1992 roku Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie z tym dniem miała swoją siedzibę w nowym obiekcie co zostało zrealizowane. Na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie powołano asp. Mariusza Trajnowskiego. W miesiącu lipcu strażacy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Krzysztof Świstala oraz władz Miasta i Gminy Międzychód.
Powołanie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej to nie tylko zmiana nazwy, to także nowe zadania i obowiązki spoczywające na strażakach, które określiła Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej. Do podstawowego zadania jakim było gaszenie pożarów, postawiono nowe trudne i odpowiedzialne: likwidację miejscowych zagrożeń, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne, pierwszą pomoc przedmedyczną, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych i innych.
Ze względu na trudną sytuację finansową Rada Miasta i Gminy podjęła uchwałę, iż ze środków gminnych zostanie wykonany podjazd i posadzka w garażach. Zadanie to zostało zrealizowane w 1993 roku.
Lata 1992-1995 to okres w którym na placu budowy powstają nowe obiekty to jest kompleks budynków w skład których wchodzą: baza warsztatowo – garażowa, obiekt magazynowy. Na wszystkich obiektach położono zewnętrzną elewację.
Załogo Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie w swoim zakresie dokonała zagospodarowania terenów przed strażnicą od ul. Zewnętrznej i Iczka.
W 1994 roku wprowadzony do podziału bojowego został samochód ratownictwa technicznego, możliwe to było dzięki partycypowaniu w kosztach zabudowy wnętrza pojazdu przez Urząd Miasta i Gminy Międzychód oraz innych darczyńców takich jak PPH MARBO, PPH SCHEDLOL, PETROMAX, Urzędów Gmin Przytoczna i Miedzichowo w wyposażeniu tego pojazdu tak aby mógł spełniać swoje zadanie podczas działań.
Jesienią 1995 roku Międzychód po raz pierwszy w swojej historii gościł Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Feliksa Delę, który wyraził pochlebną opinię za dotychczasowy wkład pracy wykonanej przez załogę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej podczas budowy strażnicy. W 1996 roku ogrodzony został teren Jednostki, wykonano plac manewrowy na którym usytuowano myjnię najazdową. Po raz kolejny Rada Miasta i Gminy dostrzegając potrzeby JRG przyszła z pomocą wyposażając ją w sprzęt łączności radiowej typu MOTOROLA. Na wyposażeniu znalazły się trzy radiostacjie samochodowe i trzy radiostacje nasobne. W tym też roku ustalono termin uroczystego otwarcia strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Ponadto w dowód uznania przez społeczeństwo ofiarnej służby z inicjatywy Pani Wandy Piasek zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie.
Pierwsze półrocze bieżącego roku to okres wytężonej pracy strażaków, którzy podjęli się odnowienia eksploatowanych pomieszczeń w obiekcie socjalno – administracyjnym, zagospodarowania terenów należących do jednostki od strony jeziora. W tym też okresie na placu usytuowany zostaje ostatni obiekt, którym jest wspinalnia służąca ćwiczeniom.
Przez cały okres budowy strażacy pełniący służbę w jednostce w miarę swoich możliwości i umiejętności wykonywali różnego rodzaju prace począwszy od tych najprostszych, a skończywszy na pracach wymagających fachowych umiejętności.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt ogromnego zaangażowania kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na rzecz budowy Strażnicy w Międzychodzie, a w szczególności Z-cy Komendanta Wojewódzkiego bryg. Karola Urbańskiego, który od początku budowy to jest od 1986 roku nadzorowała przebieg prac na placu budowy angażując się i poświęcając wszystkie siły i środki którymi dysponował.
14 czerwca 1997 roku odbyło się uroczyste otwarcie strażnicy, którego dokonał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Ryszard Korzeniowski oraz V-ce Wojewoda Gorzowski .Uroczystość otwarcia straznicy odbyła się w dość niecodzienny sposób a mianowicie tradycyjną wstęgę zastąpiła metalowa barierka natomiast nożyczki zastąpił mini zestaw nożyco - rozpieraczy
W tym samym dniu w godzinach popołudniowych z inicjatywy Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru którego przewodnicząca była Pani Wanda Piasek Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wręczył Sztandar JRG PSP Międzychód

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego