Fajerwerki - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Porady

Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych  


Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.  

W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).  

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.  

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:  
1.pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo,  
2.dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:  
a.w magazynie – 1000 kg,  
b.w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,  
c.w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg.  
3.wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,  
4.dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów,  
5.zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,  
6.zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń,  
7.instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem,  
8.powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne,  
9.pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.  

Przy stosowaniu materiałów pirotechnicznych w ilościach przekraczających 1000 kg mają zastosowanie przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym materiałów wybuchowych.  

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.   
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego