III-gi przetag - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zam. publiczne > Przetarg 2017 > II- Przetag

sprawa nr PT.2370.04.2.2017

1. Potwierdzenie ogłoszenia UZP <<KLIKNIJ>>
2. SIWZ <<KLIKNIJ>>
3. zał. nr 1 - oferta cenowa <<KLIKNIJ>>
4. zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wyklucznia z postępowania art.24. ust.1 ustawy <<KLIKNIJ>>
5. zał. nr 3 - informacja o [przynalezności do grupy kapitałowej art.24 ust.2 pkt.5 ustawy <<KLIKNIJ>>
6. zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  <<KLIKNIJ>>
7. zał. nr 5 - wykaz robót budowalanych <<KLIKNIJ>>
8. zał. nr 6 - wykaz osób <<KLIKNIJ>>
9. zał. nr 7 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień <<KLIKNIJ>>
10. zał. nr 8 - wzór umowy <<KLIKNIJ>>
11. zał. nr 9 - przedmiar robót 1 - kosztorys ślepy 2 <<KLIKNIJ 1>> <<KLIKNIJ 2>>
12. zał. nr 10 - projekty rysunki <<KLIKNIJ>>
13. zał. nr 11 - specyfikacja techniczna <<KLIKNIJ>> 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego