lata 1945-1975 - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

Komenda > Historia > Lata 1950-1992

H I S T O R I A
POŻARNICTWA NA ZIEMI MIĘDZYCHODZKIEJ
w latach 1950 - 1974


Kilka dni po wyzwoleniu Międzychodu  reaktywowano OSP utworzono Pogotowie Przeciwpożarowe.
W latach 50-tych, aby podnieść poziom operacyjno - taktyczny jednostek zaistniała konieczność wprowadzania zasadniczych zmian. Nowe wytyczne dla sieci straży pożarnych, które musiały spełniać miasta powołując pogotowie zawodowe oraz straż zawodową uległy znacznym zmianom.
Zasadnicze jednak zmiany nastąpiły w 1950 r., kiedy Sejm uchwalił nową ustawę z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. R.P. 1950 nr 6, poz.56). Ustawa ustanowiła państwowe organy ochrony przeciwpożarowej komendy straży pożarnych, a dawniejszy Referat Pożarnictwa w Międzychodzie przeorganizował się w 1950 roku na Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Międzychodzie przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Zaangażowany został częściowo personel, w skład którego wchodzili: Komendant Powiatowy, kierownik referatu ogólnego, kierownik referatu inspekcyjno-wyszkoleniowego oraz kancelistka.
Ogólny stan organizacyjny przedstawiał się następująco :
 Komenda Powiatowa
 Komendanci Gminni Straży Pożarnych
 Referenci ppoż. w Zespołach PGR
 Ochotnicze Straże Pożarne terenowe
W myśl postanowień nowej ustawy Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przejęła kierownictwo i nadzór fachowy nad wszystkimi jednostkami ochrony przeciwpożarowej
tj. strażami zawodowymi i ochotniczymi, zarówno terenowymi jak też zakładowymi i innymi służbami pożarniczymi w zakładach pracy i przedsiębiorstwach. W roku 1954 nadzór nad ochroną przeciwpożarową kraju od Ministra Gospodarki Komunalnej przejął Minister Spraw Wewnętrznych, a powiatowe komendy straży pożarnych przeszły z oddziałów gospodarki komunalnej do oddziałów spraw wewnętrznych prezydium powiatowej rady narodowej.
Do 1975 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Międzychodzie działała na terenie operacyjnym pięciu gmin: Międzychód, Sieraków, Chrzypsko, Kwilcz, Lubosz, obejmując swoim zasięgiem 777km2 należącym do woj. poznańskiego. Sprawowała nadzór operacyjno – techniczny nad 80 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto prowadzono działalność zapobiegania pożarom po przez kontrole zakładów pracy i indywidualnych gospodarstw rolnych. W ramach integracji środowiska pożarniczego organizowano zawody w sporcie pożarniczym i szkolenia funkcyjnych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przy Komendzie Powiatowej działał Powiatowy Punkt Alarmowo Dyspozycyjny, który spełniał rolę ośrodka dowódczego podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. Obsadę tego punktu stanowiło sześciu kierowców pracujących w systemie zmianowym. Do 1971 roku jedynym środkiem łączności Powiatowego Punktu Alarmowego był telefon, w tym też roku wyposażono Punkt Alarmowo Dyspozycyjny w radiostację bazową, a na terenie powiatu w radiostacje przewoźne zostały wyposażone Ochotnicze Straże Pożarne: Międzychód, Sieraków Wlkp., Chrzypsko, Kwilcz i Łowyń.
Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych kpt. poż. Jana Wojkowskiego oraz Prezydium Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Międzychód w 1962 roku podjęto działania mające na celu wybudowanie nowego obiektu strażnicy w której swoje miejsce miała znaleźć Jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej Międzychód wraz z Komendą Powiatową Straży Pożarnych w Międzychodzie. W rok później po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych złożono zamówienie na wykonanie projektu i dokumentacji strażnicy. W tym też okresie Ksiądz Dziekan Bolesław Eksler przekazał grunt przy ul. Zewnętrznej pod budowę obiektu strażnicy, ponadto członkowie OSP Międzychód i pracownicy Komendy Powiatowej zajęli się rozbiórką budynków w celu pozyskania materiałów budowlanych oraz zamówiono trzy wagony cegły które złożono na wyznaczonym placu budowy. W 1964 roku zaplanowane rozpoczęcie budowy strażnicy nie doszło do skutku ze względu na to, iż inwestycja nie została zatwierdzona w planach realizacyjnych w Urzędzie Powiatowym. Zgromadzony materiał na placu budowy został rozdysponowany przez Komendanta Powiatowego na budowę strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie powiatu.
W późniejszym okresie podejmowane próby budowy strażnicy w Międzychodzie nie dawały żadnych rezultatów.
W latach 1950-1974 Komenda Powiatowa Straży Pożarnych inspirowała i prowadziła budowę strażnic w swoim rejonie działania, w okresie tym wybudowano 17 nowych obiektów, które służyły strażakom. W celu poprawy zaopatrzenia wodnego wybudowano 6 zbiorników sztucznych w miejscowościach, które nie posiadały dostatecznej ilości wody do celów gaśniczych.  

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego