Ogłoszenie - Przetarg - - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zam. publiczne > Przetarg 2018 > IV przetarg

sprawa nr PT.2370.05.2018

1. Potwierdzenie ogłoszenia UZP <<KLIKNIJ>>


2. SIWZ

              elewacja  
<<KLIKNIJ>>
             
3. zał. nr 1 - oferta cenowa  
<<KLIKNIJ>>
         
4. zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wyklucznia z postępowania art.24. ust.1 ustawy  
<<KLIKNIJ>>
             
5. zał. nr 3 - informacja o [przynalezności do grupy kapitałowej art.24 ust.2 pkt.5 ustawy  
<<KLIKNIJ>>
             
6. zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
<<KLIKNIJ>>

7. zał. nr 5 - wykaz osób  
<<KLIKNIJ>>

8. zał. nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień  
<<KLIKNIJ>>

9. zał. nr 7 - wzór umowy          
<<KLIKNIJ>>    

10. zał. nr 8 - przedmiar robót kosztorys ślepy

            
elewacja <<KLIKNIJ>>
 
11. zał. nr 9 - specyfikacja techniczna <<KLIKNIJ>>
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego