Ogłoszenie - Przetarg - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zam. publiczne > Przetarg 2018 > Przetarg Rob. Budowlane

sprawa nr PT.2370.09.2018

1. Potwierdzenie ogłoszenia UZP <<KLIKNIJ>>


2. SIWZ

             - Część I elektryka
<<KLIKNIJ>>
             - Część II remont  
<<KLIKNIJ>>
       
3. zał. nr 1 - oferta cenowa  
<<KLIKNIJ>>
         
4. zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wyklucznia z postępowania art.24. ust.1 ustawy  
<<KLIKNIJ>>
             
5. zał. nr 3 - informacja o [przynalezności do grupy kapitałowej art.24 ust.2 pkt.5 ustawy  
<<KLIKNIJ>>
             
6. zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   
<<KLIKNIJ>>

7. zał. nr 5 - wykaz osób  
<<KLIKNIJ>>

8. zał. nr 6 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień  
<<KLIKNIJ>>

9. zał. nr 7 - wzór umowy          
<<KLIKNIJ>>    

10. zał. nr 8 - przedmiar robót kosztorys ślepy

            
- Część I elektryka <<KLIKNIJ>>
             - Część II remont   <<KLIKNIJ>>

             
11. zał. nr 9 - projekty rysunki
<<KLIKNIJ>>


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego