Ogłoszenie - Przetarg - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zam. publiczne > Przetarg 2018 > I-przetarg

sprawa nr PT.2370.03.2018

1. Potwierdzenie ogłoszenia UZP <<KLIKNIJ>>
2. SIWZ <<KLIKNIJ>>

3. zał. nr 1 - oferta cenowa
<<KLIKNIJ>>
4. zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wyklucznia z postępowania art.24. ust.1 ustawy
<<KLIKNIJ>>
5. zał. nr 3 - informacja o [przynalezności do grupy kapitałowej art.24 ust.2 pkt.5 ustawy <<KLIKNIJ>>
6. zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu <<KLIKNIJ>>
7. zał. nr 5 - wykaz robót budowalanych <<KLIKNIJ>>
8. zał. nr 6 - wykaz osób
<<KLIKNIJ>>
9. zał. nr 7 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień <<KLIKNIJ>>
10. zał. nr 8 - wzór umowy
<<KLIKNIJ>>
11. zał. nr 9 - przedmiar robót kosztorys ślepy
<<KLIKNIJ 1>>
12. zał. nr 10 - projekty rysunki
<<KLIKNIJ>>
13. zał. nr 11 - specyfikacja techniczna
<<KLIKNIJ>>
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego