Ogłoszenie - KP PSP Międzychód

Idź do spisu treści

Menu główne:

Praca w PSP > Nabór KSC

Międzychód 15.03.2016 r.


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1
• liczba stanowisk pracy: 1

Nazwa i adres urzędu:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie
ul. Zewnętrzna 4,  64-400 Międzychód

Miejsce wykonywania pracy:
Międzychód
ul. Zewnętrzna 4 , 64-400 Międzychód
Warunki pracy :
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca siedząca w pozycji wymuszonej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• praca na drugim piętrze, brak podestów i wind w budynku
• Toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych
• narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka ,fax, skaner
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym od poniedziałku do piątku                     w  godz.7:30-15:30
• archiwum – kontakt z aktami , które mogą być zagrożone mikrobiologicznie (kurz, grzyb)
• praca wymaga kontaktów bezpośrednich , telefonicznych i e-mailowych
• wyjazdy służbowe i szkolenia
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej Komendanta Powiatowego,
• opracowanie regulaminów ,wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie
• sporządzanie planu działania oraz planu pracy komendy powiatowej i sprawozdań z zakresu realizacji zadań
• prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów                  i rencistów Komendy Powiatowej,
• obsługa programu komputerowego Progman ( kadry , płace) oraz Płatnika,
• Prowadzenie archiwum w tym archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowywaniu dokumentów związanych z pracą w archiwum zakładowym tj. Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, utrzymywanie porządku i sprawowanie opieki nad zakładowym archiwum ,prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi procedurami,    
• Realizacja zadań związanych z prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem okresowych profilaktycznych badań lekarskich dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
• realizowanie zadań związanych z ewidencjonowaniem i rozliczeniem czasu służby i pracy
• wspieranie Samodzielnego stanowiska ds. finansowych w realizacji zadań
• obsługa strony BIP
• prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń z ZUS
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
Niezbędne:
• wykształcenie: minimum średnie
• doświadczenie zawodowe /staż pracy : minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach budżetowych, rządowych lub samorządowych  
• obsługa systemu Windows oraz pakietu MS Office 2010 lub 2013
• doświadczenie w pracy w komórce kadrowej min 1 rok
• kurs archiwisty co najmniej I stopnia dla osób bez specjalistycznego wykształcenia
w zakresie archiwistyki
• znajomość ustawy o PSP wraz z aktami wykonawczymi KP,KPA, ustawy o służbie cywilnej wraz  z aktami wykonawczymi.
Dodatkowe:
• prawo jazdy kat. B
• umiejętności pracy pod presją czasu
• umiejętność pracy w zespole
• rzetelność i sumienność
• wysoka kultura osobista
• posiadanie dodatkowych kwalifikacji i szkoleń w zakresie rozliczeń z ZUS
• znajomość programu komputerowego;  kadrowo-płacowego,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikacje wyników naboru na stronie BIP Kancelarii Rady Ministrów ,BIP KPPSP w Międzychodzie oraz na stronie internetowej KPPSP w Międzychodzie i w siedzibie KPPSP w Międzychodzie.
• dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje           ( świadectwa pracy , zaświadczenia zatrudnienia, zaświadczenia o odbytym stażu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenie wraz z okresami pracy)

Termin składania dokumentów: do 25.03.2016 r.

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie (kancelaria ogólna) w godz. od 07:30 -15:30 lub przesłanie na adres urzędu (decyduje data stempla  pocztowego)
Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „NABÓR” Dokumenty dostarczone po terminie nie będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
Inne informacje:
Postępowanie będzie składało się z trzech etapów:
I etap - weryfikacja dokumentów:
a) sprawdzenie kompletności złożonych ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych zamieszczonych w ogłoszeniu,
b) wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
II etap :
- sprawdzian wiedzy teoretycznej ( test jednokrotnego wyboru) czas trwania 45 minut składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu aktów prawnych wymienionych                  w ogłoszeniu(maksymalna liczba punktów do uzyskania 20 pkt.)
Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do sprawdzianu praktycznego jest uzyskanie minimum 75 % maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej.
- sprawdzian praktyczny z obsługi programów MS Office – Word i Excel – zaliczenie polega na wykonaniu zadań jakie zostaną przedstawione kandydatom ( Word 30 min, Excel 30 min) Wykonanie zadania w 100% - 10 pkt. 75- % 5pkt, poniżej 75% sprawdzian jest niezaliczony.
Wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania się do etapu III jest zaliczenie sprawdzianu teoretycznego i praktycznego.
III etap:

rozmowa kwalifikacyjna, która będzie przeprowadzona indywidualnie punktowana od 1 do 10 punktów przez każdą osobę wchodząca w skład komisji kwalifikacyjnej.
Kandydaci którzy przejdą poszczególne etapy naboru będą o tym poinformowani drogą telefoniczną z uzgodnieniem terminu i miejsca przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana przez umieszczenie jej w BIP-ie KP PSP w Międzychodzie, BIP-ie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz siedzibie KP PSP w Międzychodzie.

Nieprzystąpienie kandydatki/kandydata w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.
Komisja kwalifikacyjna nie dokona wyłonienia kandydatki/kandydata jeżeli żadna kandydatka/ kandydat nie spełni warunków zawartych w ogłoszeniu o naborze lub nie wykaże się w ocenie komisji dostateczną wiedzą wymaganą na stanowisku pracy.
Wymagane oświadczenia muszą być opatrzone podpisem kandydata oraz datą sporządzenia.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu) oraz nie kompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych, kandydaci mogą odebrać w terminie do 1 miesiąca od zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe jest Komendant Powiatowy PSP w Międzychodzie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celach powyższej rekrutacji. Równocześnie informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty do pobrania

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 957482555


                                                                                                                                                           

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego