OSP Chrzypsko Wielkie - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSRG i OSP > Jednostki OSP w KSRG

OSP Chrzypsko Wielkie


W roku 1988  w Chrzypsku Wielkim powstała organizacja strażacka spod sztandaru patrona św.  Floriana Treścią jej działalności była ochotnicza i bezinteresowna wal
ka z pożarami i innymi żywiołami. Pierwszym Komendantem, a jednocześnie jednym z czołowych inicjatorów założenia OSP był druh Rajchman – sołtys wsi. Stowarzyszenie liczyło 15 członków. Założenie w Chrzypsku Wielkim OSP stało się powodem ingerencji władz administracyjnych w wewnętrzne jej sprawy. Chodziło o to ażeby jej
działalność podporządkować urzędowi zaborcy. Tymczasem polscy działacze jak: Wojciech Sawala, Andrzej Stachowiak, Józef Piechocki, Franciszek Fabiś, Paweł Niedźwiedź i inni nie dając za wygraną zdołali skutecznie przeciwstawić się władzy niemieckiej.
Siedem lat później tj. w roku 1895 OSP zrzeszała już 21 członków. Funkcję naczelnika przejął Wojciech Sawala – miejscowy kowal, która piastował nieprzerwanie aż do 1937 roku. Dzięki usilnym staraniom i pomocy finansowej mieszkańców wsi i innych instytucji udało się zakupić sikawkę ręczną z niewielką ilością węży jak również pobudować  remizę strażacką.
W roku 1907 Zarząd OSP tworzyli: ksiądz  Roman Panewicz–Prezes, kowal–Wojciech Sawala Naczelnik, handlowiec Paweł Niedżwiedź – Sekretarz, rolnik Franciszek
Fabiś - Skarbnik    
Pierwsza wojna światowa w 1914 roku, a w związku z tym powołanie niektórych strażaków do armii pruskiej, przerzedziła szeregi OSP. Niemniej jednak jej statutowe i społeczne zadania były realizowane.
Statutowa i społeczna  działalność OSP w niepodległej Polsce nie uległa żadnej zasadniczej zmianie. Zadania swoje wykonywała pod prężnym kierownictwem druha WojciechaSawali – długoletniego i zasłużonego naczelnika.  Terenowe OSP zrzeszały się w Związku Straży Pożarnych na b. prowincję  poznańską , przekształconą w 1920 roku  na Wielkopolski Związek Straży Pożarnych w Poznaniu.
W 1936 roku OSP w Chrzypsku Wielkim skupiała 16 członków  ćwiczących, 20 członków wspierających i 2 członków honorowych. OSP jak na ówczesne dość trudne warunki ekonomiczne ludności rolniczej, przy finansowym wsparciu społeczeństwa zdołała wyposażyć w niezbędny nowocześniejszy sprzęt pożarowy Wybuch II Wojny Światowej nie przerwał działalności miejscowej OSP. Zagrożenie pożarowe w czasie wojny jest większe aniżeli w czasach pokojowych.  Stąd władze okupacyjne uznały
za potrzebne dalsze funkcjonowanie organizacji strażackiej. Na jej czele przez cały okres okupacji stał naczelnik Antoni Szwedek.
W styczniu 1945 roku, po pięciu latach okupacji hitlerowskiej nastąpiło wyzwolenie Polski, Chrzypska Wielkiego i okolicy.
Zaraz po wyzwoleniu członkowie straży przystąpili do zabezpieczenia ocalałego sprzętu pożarniczego oraz jego przystosowanie do gotowości w walce z żywiołem. Największe w tym zasługi położyli druhowie: Antoni Szwedek, Bronisław Łabojewski, Jan Zalewski, Andrzej Stachowiak, i wielu innych.Wkrótce uformował się Zarząd OSP - Paweł Niedźwiedź – prezes, Antoni Szwedek – naczelnik, Stanisław Gacek – sekretarz, Bronisław Łabojewski- skarbnik Rosły szybko szeregi OSP, na koniec 1945 roku organizacja strażacka skupiała już 32 członków czynnych.
Dużym osiągnięciem, jak na ówczesne lata było pozyskanie w 1949 roku samochodu ciężarowego „Ford Canada”  przystosowanym we własnym zakresie dla celów pożarnictwa. W 1950 roku Powiatowa Komenda Straży w Międzychodzie przydzieliła samochód bojowy GM, a następnie  samochód  „Star  25” z pianą na 200 litrów i 2000 litrów wody. W 1963 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru dla OSP Chrzypsko Wielkie która zbiegła się z obchodami 75 – lecia jej istnienia. Jubileuszowa uroczystość została poprzedzona pobudowaniem w latach 1962 – 1963  i przekazaniem nowej remizy strażackiej z zapleczem i świetlicą przekształconą na „Klub Strażaka”.
W dziedzinie kulturalno – oświatowej w minionych latach odnotowano liczne osiągnięcia.
W latach 1960 – 1970 aktywną działalność przewijał zespół teatralny, kierowany przez Janinę Paprocką. Sztuki teatralne jak  „ Świerszcz za kominem”, czy  „ Śluby panieńskie”  z dużym powodzeniem wystawiano w okolicznych wsiach.
W tych latach zaznaczyła się duża aktywność Zarządu na odcinku społeczno -  wychowawczym członków, głównie młodzieży. W jej wyniku nastąpił wzrost szeregów straży do 52 członków  czynnych, w tym 10 osobowa sekcja młodzieży i 10  osobowa sekcja juniorów. Poza tym liczba członków wspierających wzrosła do 78 oraz  do 10 członków honorowych.
Wyposażenie OSP w roku 1978 stanowiło  - wóz bojowy GBA – Star 25, oraz samochód strażacki Żuk z osprzętem – około 1 km węży tłocznych oraz inny niezbędny sprzęt pomocniczy.
W roku 1984 Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Szamotułach przekazała dla OSP Chrzypsko Wielkie nowy samochód strażacki GBA Star 244. W 1988 roku Jednostka OSP Chrzypsko obchodziła jubileusz 100 - lecia istnienia. Stulecie straży było okazją nie tylko do prześledzenia nurtu historycznego stowarzyszenia ale również
zachowania pamięci o tych członkach i działaczach, którzy swoją pracą i poświęceniem tworzyli karty stuletniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzypsku Wielkim.
W roku 1995 nasza jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z tego względu zaczęło nam przybywać zadań z zakresu szeroko rozumianego ratownictwa. Aby podołać temu wyzwaniu potrzeba było odnawiać i powiększać zasoby sprzętu. W 2001 KP PSP Międzychód  przekazała dla OSP Chrzypsko W. średni samochód gaśniczy GBA Star 244.  
Najważniejszy sprzęt, który pozyskaliśmy z różnych środków to 3 nowe drabiny aluminiowe, motopompa pływająca i motopompa do pompowania wody brudnej, 6 aparatów oddechowych, sanie lodowe, łódka wodna wiosłowa, poduszki wysokociśnieniowe, 2 zestawy sprzętu do ratownictwa drogowego i rozpieracz kolumnowy, 7radiotelefonów nasobnych, radiotelefon samochodowy, 3 piły spalinowe do cięcia drzewa, 2 piły spalinowe do ciecia stali i betonu,
2 agregaty prądotwórcze, 2 torby sanitarne PSP R-1, aparat do badania stężenia gazów, zainstalowanie urządzenia do powiadamiania strażaków poprzez telefony komórkowe.
Obecnie OSP Chrzypsko W. dysponuje : 2 samochodami GBA Star  244 oraz lekkim samochodem ratownictwa technicznego Ford zakupionym w 2013 roku. Ochotniczą Strażą Pożarną kieruje zarząd w osobach: Zbigniew Miliński - Prezes, Tomasz Jankowski  - Naczelnik, Henryk Rybarczyk - Skarbnik,
Krzysztof Stańko – Sekretarz, Krzysztof Szczepski  - Członek Zarządu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego