OSP Kurnatowice - KP PSP Strona

Idź do spisu treści

Menu główne:

KSRG i OSP > Jednostki OSP w KSRG

OSP Kurnatowice


Początek pierwsze próby organizowania Straży Pożarnej w Kurnatowicach przypadają na lata 1902-1911. Starania ich uwieńczone zostały sukcesem dopiero w 1914 r. Od tej chwili straż, jako jedyna polska organizacja rozpoczęła oficjalnie swoją działalność. W chwili powstania OSP w Kumatowicach organizacja liczyła 17 członków. Już pod koniec 1914 r. straż Kurnatowska dysponowała sprzętem gaśniczym oraz nowością jak na tamte czasy sikawką konną. Do zakupu tego tak potrzebnego sprzętu przyczynił się znacznie pierwszy oficjalny zarząd, straży w skład, którego wchodzili Prezes – Gaworzewski Franciszek, Naczelnik – Agaciak Ludwik, sekretarz – Anioł Józef oraz Rybarczyk Antoni, Małecki Szczepan a także ówczesny właściciel ziemski  w folwarku Ob. Szrant.
Odzyskanie niepodległości po zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim ożywiło działalność straży. W 1920 r. straż nasza liczyła już 26 członków. W okresie tym w skład zarządu wchodzili: Drewicz Stanisław, Kufel Władysław, Brandyk , Józef, Rusiecki. Najaktywniejszymi działaczami byli obywatele strażacy: Kufel, Rybarczyk, Małecki, Rusicki.
Strażacy z Kurnatowic prowadzili także działalność kulturalną organizując przedstawienia amatorskie, z których dochód przeznaczali na zakup sprzętu. Między innymi w 1926 r. zakupiono komplet hełmów, bosaków i toporów.
W latach 30-tych działalność straży słabła. W 1932 roku wybrano nowy zarząd w składzie: Rybarczyk Józef, Hudzicki Roman, Aleksy Mech. Zarząd ten przetrwał do 1939 r. tj . do chwili wybuchu II Wojny Światowej, która przerwała działalność straży, gdyż liczni mieszkańcy Kumatowic zostali wysiedleni.
Nadszedł rok 1945 - wyzwolenie i koniec wojny. Jednak okres okupacji znacznie
przyczynił się do opóźnienia działalności. Hitlerowcy zrabowali cały sprzęt gaśniczy, wywieziono wszystko, wobec czego trzeba było zaczynać od nowa.
Pierwszy zarząd w skład, którego weszli: Rybarczyk Józef, Kumański Walenty,
Mleczak Ludwik podjął się tego trudnego zadania. W tamtym okresie straż liczyła 24 członków zwyczajnych i 37 członków wspierających, w skład członków wspierających wchodziły również kobiety.
W 1952 roku otrzymano sikawkę konną wraz z kompletem węży. Sprzęt ten przechowywany był w prywatnym pomieszczeniu u P. Smury Franciszka. W latach 60-tych postanowiono wybudować własne pomieszczenie na sprzęt. W roku 1964 przystąpiono do budowy strażnicy i świetlicy którą ukończono w 1971r.
W 1973 r. jednostka nasza otrzymała wóz bojowy przekazany przez Komendę
Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz wiele innego sprzętu do działań gaśniczych.
Po reorganizacji administracyjnej w kraju OSP Kurnatowice należy pod Zarząd Gminny w Kwilczu, a na szczeblu rejonowym pod Rejonową Komendę Straży Pożarnych w Szamotułach. W 1978 r. OSP Kurnatowice otrzymała nowy wóz bojowy GBAM, jako druga jednostka na terenie Gminy Kwilcz.
W dniu 30 września1979 roku w 65-tą rocznicę istnienia OSP Kurnatowice otrzymała sztandar organizacyjny, ufundowany przez społeczeństwo gminy Kwilcz. Było to dowodem uznania zasług Kurnatowskiej straży przez społeczeństwo gminy i sąsiednich okolic.  
W 1982 nowy zarząd wystąpił z inicjatywą dobudowy nowego pomieszczenia w zamian za poprzednio opuszczone.
Mimo trudności powstał nowy bardziej funkcjonalny budynek garażowy. Natomiast pomieszczenie socjalne OSP służy dla całej wsi. Zmiany polityczne w kraju w latach 1989- 1990 nie wpłynęły ujemnie na działalność straży. Jednostka nadal służyła społeczeństwu. W 1989 r. Kurnatowska straż, jako jedyna w województwie została wyróżniona odznaką honorową Zasłużona Dla Rozwoju Województwa Poznańskiego.
Dnia 4 października 1998 r. z udziałem przedstawicieli władz Gminy Kwi1cz, mieszkańców Kurnatowic i Upartowa odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego wozu bojowego. Od stycznia 1999 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju przeszliśmy pod zarząd operacyjny Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Międzychodzie.
W 2002 r. OSP złożyła gotowość wstępnie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Decyzja ta została poparta przez władze gminy w Kwilczu i uzyskała pełne poparcie Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Międzychodzie.
Najważniejszym wydarzeniem 2005 roku była decyzja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z dnia l sierpnia 2005 r. włączająca Ochotniczą Straż Pożarną w Kurnatowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Włączenie OSP Kurnatowice do KSRG to początek doposażenia w sprzęt potrzebny i przewidziany dla jednostek włączonych do KSRG. W roku 2008 dobudowany został dodatkowy bok garażowy z przeznaczeniem na zakupiono samochód marki Jelcz GCBA 6,7/32.  
W 2014 roku dla jednostki OSP Kurnatowice został przekazany samochód gaśniczy GBA na podwoziu Renault zastępując wysłużonego GBAM.
Obecny skład Zarządu Jednostki OSP Kurnatowice : Prezes -  Stanisław Wróblewski, Naczelnik –Leszek Rybarczyk, Sekretarz – Anna Dziuba, Skarbnik – Krzysztof Makowiak, Gospodarz – Leszek Agaciak


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego